A A AAktualnościkomentarze (0)

Czytelnicy pytają o dodatki pielęgnacyjne

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

- Jestem inwalidą I grupy - mówi nasz Czytelnik. Z tego tytułu otrzymuję z ZUS-u co miesiąc razem z emeryturą dodatek pielęgnacyjny. W ubiegłym miesiącu ukończyłem 75 lat. Czy z tego tytułu należy mi się także dodatek z tytułu wieku? Kto go powinien wypłacić, ZUS czy MOPS?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat.

W przypadku osoby całkowicie niezdolnej do pracy oraz niezdolnej do samodzielnej egzystencji stan ten musi zostać stwierdzony przez lekarza orzecznika ZUS. A zatem osoba, która ubiega się o dodatek z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, musi przedłożyć zaświadczenie lekarskie - druk ZUS N-9.

- Osoba, która ukończyła 75. rok życia, jest uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego bez potrzeby weryfikowania jej stanu zdrowia w drodze badania lekarza orzecznika ZUS. Dla nabycia prawa do tego świadczenia bez znaczenia będzie więc fakt, że osoba 75-letnia może zachować zdolność do samodzielnej egzystencji, a nawet zdolność do pracy.

Natomiast osoby, które nie są uprawnione do pobierania emerytury lub renty, a ukończyły 75. rok życia, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych pobierają zasiłek pielęgnacyjny z miejskiego ośrodka pomocy społecznej - mówi Danuta Borsuk-Zawadzka, zastępca dyrektora koszalińskiego ZUS.

- Jeżeli dana osoba otrzymuje z ZUS lub KRUS dodatek pielęgnacyjny z tytułu inwalidztwa, to nie otrzyma już tego samego dodatku z tytułu wieku. Dodatki nie podlegają kumulacji.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Ponieważ przepis używa słów "dwa tygodnie w miesiącu" bez wyjaśnienia, czy chodzi o kolejne dwa tygodnie nieprzerwane czy też 14 dowolnych dni w miesiącu, przyjmuje się, że przebywanie poza taką placówką w sumie przez okres dwóch tygodni w miesiącu (nawet z przerwami) uprawnia do uzyskania dodatku pielęgnacyjnego.

Dodatek pielęgnacyjny jest wolny od podatku dochodowego oraz nie podlega egzekucji administracyjnej i sądowej.

Sporo ludzi myli pojęcia: "dodatek" i "zasiłek". Dlatego wyjaśniamy. Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą przez ZUS lub KRUS.

Natomiast zasiłek pielęgnacyjny wypłaca MOPS. Ten ostatni przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

- Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego wypłacanego przez ZUS lub KRUS. Podstawowym warunkiem uzyskania prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest więc legitymowanie się odpowiednim orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, kwoty poszczególnych świadczeń, a więc także kwota zasiłku pielęgnacyjnego, podlegają weryfikacji co trzy lata - mówi Violetta Jakubowska, kierownik działu świadczeń rodzinnych w koszalińskim MOPS.
 

Kiedy tylko na wniosek
W celu ustalenia uprawnień do dodatku pielęgnacyjnego konieczny jest wniosek zainteresowanego. W przypadku jednak dodatku dla emerytów i rencistów z tytułu ukończenia 75. roku życia - dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest niejako z urzędu.

Czytaj też> ZUS. Nadchodzi koniec umorzeń dla matek
 

Związane jest to z systemem komputerowym stosowanym w ZUS, który w sposób automatyczny sygnalizuje ukończenie przez danego uprawnionego wieku pozwalającego na otrzymanie dodatku pielęgnacyjnego. A to oznacza z kolei, że przyznawany jest on bez wniosku. Gdyby się jednak zdarzyło, że system komputerowy zawiedzie, zainteresowany powinien, zgodnie z ustawą, złożyć stosowny wniosek.

Więcej na temat: ZUS, emerytura, dodatek

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.