A A AAktualnościkomentarze (0)

Jak złożyć skargę na komornika?

Skargę wnosi się do sądu, a nie do komornika, który działał bezprawnie lub zaniechał czynności, do której był zobowiązany.

Skargę wnosi się do sądu, a nie do komornika, który działał bezprawnie lub zaniechał czynności, do której był zobowiązany.

Komornik obciążył nas dodatkowymi kosztami już po wpłaceniu na jego konto żądanej kwoty. Czy można i jak złożyć na niego skargę?

Podczas egzekucji może zdarzyć się, że komornik naruszy prawo. W takim przypadku osobie, której prawa zostały naruszone lub zagrożone, przysługuje skarga na czynności komornika do sądu rejonowego. Można ją składaćł wielokrotnie. Wniesienie skargi powoduje, że postępowanie komornika jest kontrolowane i oceniane przez sąd. Celem kontroli jest zbadanie legalności jego działań.

Nasze prawa
W skardze można podnosić tylko zarzuty procesowe dotyczące naruszenia przez komornika przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Zatem przedmiotem skargi na czynności komornika może być:
– czynność o charakterze orzeczniczym (np. postanowienie o kosztach egzekucyjnych, o zawieszeniu postępowania),
– czynność o charakterze wykonawczym (np. zajęcie ruchomości wyłączonych spod egzekucji, opis i oszacowanie).

Dopuszczalne jest zaskarżenie w jednej skardze dwóch lub więcej czynności komornika. Skarga przysługuje również na zaniechanie działań, do których dokonania komornik był zobowiązany (np. zawiadomienie o wszczęciu egzekucji).

Nie można natomiast się skarżyć na przewlekłość postępowania. Chodzi o sytuację gdy komornik nic nie robi w sprawie i nie można mu postawić zarzutu niedokonania określonej czynności egzekucyjnej. Bezczynność może być natomiast zaskarżona w trybie skargi administracyjnej, wniesionej do prezesa sądu, przy którym działa komornik. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje pewne wyjątki, gdy skarga na czynności komornika jest niedopuszczalna (np. udzielenie tzw. przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu, plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji).

Wystarczy interes prawny
Prawo skargi na czynności komornika przysługuje stronie postępowania egzekucyjnego, a więc dłużnikowi i wierzycielowi. Z możliwości tej mogą również skorzystać osoby, których prawa przez czynność komornika lub zaniechanie zostały naruszone lub zagrożone.

Warunkiem wniesienia skargi jest posiadanie przez skarżącego interesu prawnego w zaskarżeniu określonej czynności. Brak takiego interesu upoważnia sąd do odrzucenia skargi bez wnikania, czy jest ona zasadna.

Piszemy skargę
Skarga na czynności powinna zawierać następujące elementy:
– wskazanie stron postępowania i ich adresów,
– określać zaskarżaną czynność lub zaniechanie dokonania czynności,
– zawierać wniosek o zmianę, uchylenie lub o dokonanie danej czynności wraz z uzasadnieniem,
– sygnaturę akt komornika,
– odręczny podpis osoby wnoszącej skargę.

CZytaj też: Za 22 złote zadłużenia komornik chce zlicytować dwa auta warte 50 tys. zł

Do skargi należy dołączyć stosowną liczbę jej odpisów (po jednym dla każdego uczestnika i dla komornika). Wnosząc skargę trzeba wnieść opłatę sądową w wysokości 100 zł, jednak można wystąpić o zwolnienie z ponoszenia tych kosztów. Osoba wnosząca skargę może jednocześnie złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w całości lub części.

Ważny jest termin
Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym, który się liczy:
– od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona (np. od dnia dokonania opisu i oszacowania, o którym strona była zawiadomiona),
– w innych przypadkach od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez działania komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana (np. od dnia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, zajęcia ruchomości).

Termin jest zachowany, jeżeli skarga przed jego upływem została wniesiona do sądu lub zostanie oddana w „placówce pocztowej operatora publicznego”.

Skargę wnosi się bezpośrednio do sądu, a nie do komornika, który działał bezprawnie lub zaniechał czynności, do której był zobowiązany. Właściwym do rozpoznania skargi jest sąd, przy którym działa komornik, a gdy komornik prowadzi egzekucję z wyboru, to sąd, przy którym działa komornik właściwy, gdyby wierzyciel nie dokonał wyboru.

Termin do wniesienia skargi może być przywrócony przez sąd, jeżeli skarżący nie dotrzymał go bez swojej winy.

Skarga wniesiona po terminie lub taka, gdzie skarżący nie uzupełnił jej braków formalnych, podlega odrzuceniu. Jednak skarga taka może mieć pewien wpływ na egzekucję, gdyż powinna spowodować sprawdzenie przez sąd prawidłowości prowadzonych czynności w sprawie, nawet tych, które nie były przedmiotem odrzuconej skargi.

Źródło: podlaskie.strefabiznesu.pl

Więcej na temat: sąd, komornik, skarga

Komentarze

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.